Definities

 • “Organisatie”: Stichting Projectkoor Halderberge en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een Evenement. Stichting Projectkoor Halderberge, President Hopstakenlaan 121,4741 DX Hoeven, KVK 77457951.
 • “Evenement”: iedere door de organisatie georganiseerde activiteit alles in de in de breedste zin van het woord.
 • “Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Stichting Projectkoor Halderberge georganiseerd evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot het
 • “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement.

Aankoop

  • De overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker één of meer toegangsbewijzen voor een evenement bestelt/koopt van de organisatie of bij een door de organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen, dan wel door inlevering van een toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het evenement.
  • De Organisatie verschaft aan de bezoeker eenmalig het toegangsbewijs of de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement op een door de organisatie te bepalen wijze (bijv. per e-mail).
  • Een verstrekt toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.
  • Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij het evenement krijgt toegang tot het evenement. De organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
  • De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de organisatie dan wel een door de organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
 • Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs geeft toegang tot het evenement

 

Annulering en retournering door bezoeker

 • Mocht u ( de bezoeker ) verhinderd zijn dan kunt u wellicht iemand anders blij maken met de toegangsbewijs. Mocht u de kaarten niet aan derden kunnen geven kunt u maximaal 4 toegangsbewijzen inleveren tot 1 maand voor de aanvang van de voorstelling. Per ingeleverde kaart wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bent u verhinderd binnen één maand voor aanvang van een voorstelling dan kunnen wij helaas niets meer vergoeden.
 • Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

Annulering en wijziging door Organisatie

 • In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de organisatie zijn ontstaan zoals; het afzeggen door artiest(en), brand, staking, slechte weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, pandemieën, etc.
 • De organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde verzendkosten) worden terugbetaald aan de bezoeker. De bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de bezoeker een toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs door de bezoeker.

Richtlijnen op het Evenement

 • De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen
 • Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties op het Terrein
 • Het is de bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het evenement wordt verstoord
 • Het is voor de bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Organisatie heeft het recht om de bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld
 • Het is de bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bezoeken van het evenement geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de bezoeker

Verwerking van gegevens

 • De organisatie verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en van bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kun je
contact opnemen via info@projectkoorhalderberge.nl